คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล นันทบุตร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชา ฟองละแอ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสมาแอล ยืนยงค์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช นันทบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐพล วารีศรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล กาหลง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีสาธิต ตั้งมั่น
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ คำแหง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพาหน ร่วมใจ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ