คณะผู้บริหาร

นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา