วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ (KKR Vision)

องค์กรคุณธรรม  นำเทคโนโลยี
วิถีพอเพียง  ร้อยเรียงภูมิปัญญา
รู้รักษ์ภาษาและสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมสมรรถนะ

Following Moral Organization
Using Update Technology
Applying Sufficiency Economy in Daily Life
Supporting Wise Local Wisdoms
Preserving Our Own Languages and Local Environment
Making Up All of Learning competenciesปรัชญา(Philosophy)

นตุดิ ปญฺญาสมา อาภา
แสงสว่างใด
เสมอเหมือน
ด้วยปัญญาไม่มี

No light like Wisdomคำขวัญ(Motto)

รู้หน้าที่ มีวินัย
ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม

Be knowing on duties,
discipline, pursue Learning
and developing socialอัตลักษณ์(Identity)

ดำรงตนตามวิถีศาสนา

Maintain one's religionค่านิยมองค์กร(Core Value)

Khlong Khian Rat Rat Rangsan School
K Knowledge ความรู้คู่คุณธรรม
KM Knowledge Management การจัดการความรู้
Responsibility รับผิดชอบ
Respectful เคารพนับถือกัน
Relationship สัมพันธ์อันดี
Social Responsibility ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

K คุณธรรมนำความรู้ล้ำเลิศ แสนประเสริฐกอรปกิจวินิจฉัย
KM จัดการความรู้มุ่งก้าวไกล ประยุกต์ใช้สร้างประโยชน์ต่อสังคม
R ตระหนักรับผิดชอบในหน้าที่ ประพฤติดีประสาทวิทย์ประสิทธิ์สม
R เคารพนับถือมิตรจิตภิรมย์ ผองชื่นชมพารุ่งเรืองเลื่องบารมี
R สัมพันธภาพแน่นหทัยแท้ มิปรวนแปรแปลงจิตรจึ่งสุขศรี
S สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสังคมดี จักเปรมปรีดิ์พาองค์กรประสบชัย