วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ก้าวทันเทคโนโลยี   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   สร้างรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง    มีความรู้คู่คุณธรรม   นำภูมิปัญญาท้องถิ่น   เสริมสร้างการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน