สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน    ต้นโกงกาง    หมายถึง    การแสวงหาความรู้
                                           อวน        หมายถึง    การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น