กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมภพ ดินเตบ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอริษา เกิดศิริ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5