กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอริษา เกิดศิริ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1