กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธวัชชัย มั่นใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0655912351
อีเมล์ : kangfever@gmail.com

นางสาวอริษา เกิดศิริ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1