กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายจีรเดช ทองสุข
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0960047235
อีเมล์ : Jeeradech1234@gmail.com

นางสาวศิริพร รอดสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายมุมิน วาหะรักษ์
วิทยากรอิสลาม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0636197640