กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายจีรเดช ทองสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0950313311
อีเมล์ : jeeradech1234@gmail.com

นายบุญยง บุญรอด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0872730998
อีเมล์ : boonyong2016@outlook.com

นางสาวศิริพร รอดสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0966540109
อีเมล์ : hmc69332@gmail.com

นายมุมิน วาหะรักษ์
วิทยากรอิสลาม
เบอร์โทร : 0636197640
อีเมล์ : mumenen2541@gmail.com