กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจีรเดช ทองสุข
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิริพร รอดสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายมุมิน วาหะรักษ์
วิทยากรอิสลาม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1