กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุรศักดิ์ คำแหง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาววราภรณ์ เต็มราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4