กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุรศักดิ์ คำแหง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววราภรณ์ เต็มราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0