กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธนา จันทร์หีด
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1