กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสายฝน จันทร์ศรีนวล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 088-4499092
อีเมล์ : yay_art12@hotmail.com

นางบุญสายไพร์ รัตนบุรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1