กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสายฝน จันทร์ศรีนวล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบุญสายไพร คงเถื่อน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0