กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสายฝน จันทร์ศรีนวล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางบุญสายไพร์ รัตนบุรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1