กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญยง บุญรอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1