กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวุฒิชัย ภัทรกิตต์สกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0864977927
อีเมล์ : phatharakitsakul@gmail.com