ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ทองขาว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ อิ๋วบำรุง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายกำแหง ตันสกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ เพชรจู
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2546
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุภา บุญเฉิด
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภาพ นาคพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูรย์ จั่นสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร รักเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี บุญทอย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายพาหน ร่วมใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน