ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์   ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓/๘  หมู่  ๑ ตำบลคลองเคียน   อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา    รหัสไปรษณีย์  ๘๒๑๓๐     
โทรศัพท์  ๐๗๖ – ๔๕๑๒๘๔     โทรสาร  ๐๗๖ – ๔๕๑๒๘๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔    
 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีเนื้อที่ประมาณ  ๕๐ไร่  
 มีเขตพื้นที่บริการ ๘  หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านย่านสะบ้า  บ้านคลองเคียน  บ้านหาดทราย  บ้านหินร่ม  บ้านเปลือกหอย  บ้านอ่าวมะขาม  บ้านติเตะ  และบ้านคลองใส
               
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์เดิมเป็นโรงเรียนสาขาทุ่งโพธิ์   เปิดทำการสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพังงา(นายประทีป  ปิ่นแก้ว ผอ.สศจ) ร่วมกับโรงเรียนทุ่งโพธิ์ (นายสมโภช  วิสารทานนท์ อจญ.
และโรงเรียนบ้านคลองเคียน)(นายนิคม งามเชื้อ) ครูใหญ่สังกัดโรงเรียน สปช. ซึ่งได้ขอใช้สถานที่ ของโรงเรียนบ้านคลองเคียนเป็นสถานที่เรียน
มีนักเรียนสมัครเข้ารุ่นแรก 37 คน โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ได้แต่งตั้งนายนรงคื ทองขาว อาจารย์ 2 ระดับ 6 ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนสาขา
โรงเรียนได้ทำการเปิดการเรียนการสอนเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2534 โดยใช้ครูอาจารย์โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา หมุนเวียนกันไปสอนโรงเรียนสาขา

16 พ.ค. 2536 โรงเรียนได้เปิดเรียนปีการศึกษา  2536 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน ม.1 จำนวน 51 คน

17 พ.ค. 2536 คณะกรรมการการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลคลองเคียนร่วมกับโรงเรียนสาขาทุ่งโพธิ์ด้จัดเลี้ยงน้ำชา 
เพื่อหารายได้สมทบสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน 5 ห้อง ณ. บริเวณท่าเรือ ซึ่งสภาตำบลคลองเคียนได้ถ่มพื้นที่ประมาณ 1.5 ไร่
ได้รับเงินและวัสดุก่อสร้างประมาณ 74,840 บาท


สภาพโรงเรียน

    ชื่อย่อ        ค.ร.  โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
    ที่ตั้ง        หมู่ที่  1  ตำบลคลองเคียน  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  โทร  076 – 451284 
    พื้นที่        50  ไร่
    ปรัชญาโรงเรียน        แสงสว่างใดเสมอเหมือนด้วยปัญญาไม่มี
                                    นตถิ    ปญญา  ษมา    อาภา

    คำขวัญโรงเรียน        รู้หน้าที่    มีวินัย    ใฝ่ศึกษา    พัฒนาสังคม   
    สีประจำโรงเรียน        ฟ้า  -  คราม
                                    ฟ้า       หมายถึง    ความเจริญรุ่งเรือง  ความเลื่อมใส    ความศรัทธา
                                    คราม    หมายถึง    หนักแน่น   มั่นคง
    ประกาศจัดตั้ง        30  เมษายน   พ.ศ.  2539
    โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวจังหวัด    ประมาณ   65  กิโลเมตร
    โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอำเภอ    ประมาณ   50  กิโลเมตร