กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกมลวรรณ ขวัญข้าว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายฤทธิชัย ศรีโพธิอมรพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายวรยุทธ วงศ์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวนูรียา ลาโยค
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0