กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกมลวรรณ ขวัญข้าว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางกัลยา นันทบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายฤทธิชัย ศรีโพธิอมรพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายวรยุทธ วงศ์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนูรียา ลาโยค
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายวงศธร เพชรศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1