กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวรยุทธ วงศ์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0825357024
อีเมล์ : worayut415@gmail.com

นายฤทธิชัย ศรีโพธิอมรพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : sr.ritthichai63@gmail.com

นางสาวนูรียา ลาโยค
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายวงศธร เพชรศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0835054820
อีเมล์ : wongsaton.petsee@gmail.com

นายศักรินทร์ จิตต์พันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1