หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป วิชาเลือกอิสลามศึกษา
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป วิชาเลือกพระพุทธศาสนา
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนทั่วไป วิชาเลือกอิสลามศึกษา
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนทั่วไป วิชาเลือกพระพุทธศาสนา
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนทั่วไป วิชาเลือกอิสลามศึกษา
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนทั่วไป วิชาเลือกพระพุทธศาสนา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลปะ – สังคมศึกษา
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนศิลปะ – สังคมศึกษา 
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลปะ – สังคมศึกษา