ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6
สทศ.
22 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
สทศ.
31 มี.ค. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
27 มี.ค. 64 ถึง 28 มี.ค. 64 O-NET ม.6
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
ชุดนักเรียน สทศ.
26 มี.ค. 64 ส่งสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งภาคเรียน พร้อมด้วยบันทึกหลังสอนและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
22 มี.ค. 64 ถึง 30 มี.ค. 64 ส่งข้อสอบเพื่อตรวจและเสนอลงนาม
ครูผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อตรวจและเสนอลงนาม
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 O-NET ม.3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET
ชุดนักเรียน สทศ.
05 มี.ค. 64 ส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 4
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
05 ก.พ. 64 ส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 3
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
01 ก.พ. 64 ถึง 02 ก.พ. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
25 ม.ค. 64 ถึง 29 ม.ค. 64 ส่งข้อสอบเพื่อตรวจและเสนอลงนาม
ครูผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อตรวจและเสนอลงนาม
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
08 ม.ค. 64 ส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และครูส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์