ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2565


ระดับชั้น เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งสิ้น (คน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 17 15 32
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 9 8 17
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 16 8 24
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10 14 24
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5 8 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 7 9 16
รวมทั้งสิ้น (คน) 64 62 126

ข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565