ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งสิ้น (คน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 16 8 24
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 13 16 29
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6 11 17
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10 9 19
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4 10 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 6 8 14
รวมทั้งสิ้น (คน) 55 62 117

ข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563