ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2564


ระดับชั้น เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งสิ้น (คน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 10 10 20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 15 10 25
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 15 30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 8 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 9 9 18
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4 11 15
รวมทั้งสิ้น (คน) 58 63 121

ข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564