ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะกลาง (3-5 ปี) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง 2565 และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
          นายพาหน ร่วมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะกลาง (3-5 ปี) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง 2565 และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยมี ผศ.ดร.สมเกียรติ สัจจารักษ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้เกียรติเป็นวิทยากร
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,10:58   อ่าน 14 ครั้ง