คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพาหน ร่วมใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : Ph.DOD (Organization Development)
เบอร์โทรศัพท์ : 0910534403
อีเมล์ : paholrua@gmail.com
ที่อยู่ :
80/4 หมู่ 4 ต. นบปริง อ. เมือง จ. พังงา 82000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ปริญญาตรี / การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม/ การประถมศึกษา โทแนะแนว
2551 ประกาศนีบัตรบัณฑิต/ ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / การบริหารการศึกษา
2552 มหาบัณฑิต / ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. (MA.TEFL International Program) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม/ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2559 ปริญญาเอก / Ph.DOD ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาองค์กร Cebu Doctors University, Cebu Philippines / OD (Organization Development)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541-2552 โรงเรียนบ้านเตรียม อ.คุระบุรี จ.พังงา อาจาร์ 1
2552-2558 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รองผู้อำนวยการชำนาญการ
2558 - 2562 โรงเรียนวัดช้างนอน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2562 - ปัจจุับัน โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล